Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki zawierania umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a spółka M&M Sp. z o.o

2. Sprzedającym towary w sklepie internetowym www.galerialucznik.pl jest spółka M&M Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403267, posiadająca numer NIP 894-303-64-06, REGON: 021773289, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

3. Szczegółowy opis towarów oferowanych przez Sprzedającego oraz ceny poszczególnych towarów podane są na stronie internetowej www.galerialucznik.pl. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). O ile nie zastrzeżono inaczej, ceny nie zawierają kosztów dostawy towaru. Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili, co nie dotyczy jednak towarów już zamówionych.

4. O ile nie zastrzeżono inaczej, do ceny towaru doliczony zostanie koszt dostawy towaru w wysokości określonej w zamówieniu składanym i akceptowanym przez Kupującego.

5. Na oferowane produkty Sprzedający udziela gwarancji prawidłowego działania w okresie:

· 24 miesięcy – w przypadku maszyn do szycia, (lub 36 miesięcy w przypadku wykupienia przedłużonej gwarancji na dany model)

· 12 miesięcy – w przypadku innych produktów AGD.

Szczegółowe warunki gwarancji określa każdorazowo karta gwarancyjna dołączona do sprzedawanego produktu.


5. Przedstawione towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentacja towarów w sklepie internetowym nie oznacza ich dostępności i możliwości realizacji zamówienia.

6. Zakupy w sklepie internetowym www.galerialucznik.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz przedsiębiorców.

7. Zamówienia i umowy zawarte w skutek ich złożenia są realizowane na terytorium Polski. Istnieje możliwość wysyłki towaru za granicę po uzgodnieniu kosztów przesyłki ze sklepem. Zamówienia z dostawą towaru poza terenem Polski bez uzgodnienia z pracownikiem sklepu poprzez e-mail kontaktowy - uważa się za niezłożone.

8. Przedsiębiorcą w rozumieniu regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

9. Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym na przekazanie danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia – w szczególności doręczycielom zakupionego towaru. O ile nie zastrzeżono inaczej, Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Złożenie zamówienia i podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Sprzedający zapewnia ochronę przekazanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Stosownie do przepisów tej ustawy Kupującemu przysługuje w szczególności prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

11. Warunkiem zawarcia umowy jest uprzednie zapoznanie się przez Kupującego z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptowanie jego treści w składanym zamówieniu. 

II. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy. Zapłata, ceny

1. Kupujący składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w „koszyku” sklepu internetowego. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę i przez wszystkie dni tygodnia. Kupujący zobowiązany jest podać wszystkie dane, które są oznaczone w formularzu jako niezbędne do złożenia zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy jest m.in. posiadanie i podanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia w drodze poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego. Nieotrzymanie przez Kupującego potwierdzenia zamówienia w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało złożone. Kupujący powinien w takim przypadku sprawdzić w szczególności, czy podany przez niego adres e-mail jest prawidłowy, czy jego konto pocztowe pozostaje aktywne i nie jest przepełnione. W razie potrzeby Kupujący może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, wysyłając e-mail na adres podany w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej sklepu internetowego www.galerialucznik.pl.

3. Potwierdzenie zamówienia przesłane na adres e-mail Kupującego, o którym mowa w pkt 2 powyżej, stanowi ofertę Sprzedającego sprzedaży towaru lub towarów wyszczególnionych w potwierdzeniu zamówienia. Oferta ta jest ważna przez 14 dni i w tym okresie Kupujący, w celu zawarcia umowy, zatwierdza złożone zamówienie „klikając” w link zawarty w otrzymanej wiadomości e-mail (zamówienie z obowiązkiem zapłaty). Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Sprzedającego zatwierdzenia zamówienia Kupującego dokonanego w powyższy sposób. Zamówienia niezatwierdzone w powyższy sposób i we wskazanym terminie uważa się za niezłożone.

4. Zamówienie wiąże Kupującego od chwili zatwierdzenia zamówienia w sposób wskazany w pkt 3 powyżej, tj. od chwili „kliknięcia” w link zawarty w e-mailu otrzymanym od Sprzedającego (zamówienie z obowiązkiem zapłaty).

5. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia. Skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych danych ponosi Kupujący. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub zachodzi podejrzenie, że są one nieprawdziwe lub że złożone zamówienie jest nieważne, co nastąpić może w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności. W przypadku zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą płatniczą, Sprzedający zwróci Kupującemu dokonane przez niego wpłaty. Sprzedający uprawniony jest również do weryfikacji danych podawanych przez Kupującego, w szczególności w drodze przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w celu weryfikacji prawidłowości zamówienia.

6. Sprzedający może również odstąpić od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący zalega względem Sprzedającego z płatnościami wynikającymi z wcześniejszych transakcji, co nastąpić może w terminie 14 dni od ustalenia tych okoliczności.

7. W uzasadnionych sytuacjach, za uprzednią zgodą Sprzedającego możliwa jest zmiana złożonego zamówienia. W celu złożenia wniosku o dokonanie zmiany Kupujący powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, wysyłając e-mail na adres podany w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej sklepu internetowego www.galerialucznik.pl. W przypadku zaakceptowania przez Sprzedającego wnioskowanej zmiany, termin dostawy liczony jest od dnia wyrażenia przez Sprzedającego zgody na zmianę.

8. Składając zamówienie Kupujący dokonuje wyboru sposobu zapłaty za zamawiany towar. Możliwe są następujące sposoby płatności:

a) przy odbiorze (wysyłka za pobraniem), lub
b) z góry przelewem na następujące konto Sprzedającego: 14 1750 1194 0000 0000 3541 9837 w banku Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, lub
c) z góry za pomocą kart płatniczych, na zasadach określonych przez podmiot obsługujący transakcję dotpay (dostępnych na stronie internetowej www.dotpay.pl).
d) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu

Dodatkowe koszty związane z wyborem określonego sposobu płatności określane są przy składaniu zamówienia.

9. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartami płatniczymi zamówienie realizowane jest po otrzymaniu przez Sprzedającego pełnej zapłaty za zamówiony towar i za dostawę. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego. Od tego dnia liczony jest termin dostawy towaru.

10. Sprzedający jest związany zamówieniem Kupującego i jest zobowiązany do wykonania zamówienia:

a) przy płatności za pobraniem (przy odbiorze) – z chwilą otrzymania przez Sprzedającego zatwierdzenia zamówienia Kupującego dokonanego w sposób i w terminie określonych w pkt 3 powyżej („kliknięcie” w link),

b) przy płatności przelewem lub w/w kartami płatniczymi – po otrzymaniu przez Sprzedającego zatwierdzenia zamówienia Kupującego dokonanego w sposób i w terminie określonych w pkt 3 powyżej („kliknięcie” w link) oraz otrzymaniu pełnej zapłaty za zamówiony towar i za dostawę.

11. Na życzenie Kupującego wyrażone przy składaniu zamówienia Sprzedający wystawi i dołączy do przesyłki fakturę VAT.

III. Termin i warunki dostawy

1. Termin otrzymania przesyłki przez Kupującego określony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy. Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie – do 10 dni roboczych liczonych od dnia, w którym spełnione zostaną warunki określone w pkt II.10. powyżej. Pod pojęciem dni roboczych rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem kuriera – firmy DHL Sp. z o.o. , firmy GLS Poland, InPost lub Poczty Polskiej. O ile nie zastrzeżono inaczej, koszt dostawy w wysokości określonej w zamówieniu ponosi Kupujący.

3. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres Kupującego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, w szczególności z powodu niedostępności zamówionego towaru. Sprzedający poinformuje o tym Kupującego drogą e-mailową niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie określonym w pkt 1 powyżej. Jakakolwiek suma pieniężna otrzymana od Kupującego podlega wówczas w całości zwrotowi.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

6. W przypadku płatności za towar przy odbiorze (za pobraniem), warunkiem wydania towaru jest przekazanie doręczycielowi pełnej zapłaty za towar i dostawę, zgodnie z zatwierdzonym zamówieniem.

7. Koszt przesyłek zagranicznych wymaga każdorazowo potwierdzenia ze strony sklepu. Przy takich przesyłkach nie obowiązuje darmowa dostawa od 199 zł.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące dostarczenia przesyłki (dotyczy Kupującego będącego przedsiębiorcą): Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. W przypadku widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia zastrzeżeń doręczycielowi przesyłki (kurierowi), sporządzenia, podpisania i zachowania egzemplarza protokołu spisanego z doręczycielem, jak również zachowania opakowania uszkodzonej przesyłki, a następnie niezwłocznego zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu pisemnie na adres M&M Sp. z o.o. z, ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław z dopiskiem REKLAMACAJA E-SKLEP lub adres e-mail e-sklep@lucznik.info załączając opis reklamacji, dowód zakupu towaru oraz kopię protokołu sporządzonego w obecności doręczyciela. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący winien przesłać (na własny koszt) na wskazany wyżej adres uszkodzony towar wraz z jego opakowaniem, za pośrednictwem Poczty Polskiej ( paczką lub przesyłką ekonomiczną - standardową) lub firmy kurierskiej wskazanej w pkt III.2. niniejszego regulaminu. Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących ubytków lub uszkodzeń mechanicznych powstałych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela. Niewidoczne przy odbiorze przesyłki ubytki lub uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki, pisemnie na w/w adres i zgodnie z powołanymi zasadami. W przypadku pozytywnego dla Kupującego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki zostanie Kupującemu zwrócony na wskazany przez niego rachunek bankowy, pod warunkiem przesłania uszkodzonego towaru na w/w adres i zgodnie z w/w zasadami, po udokumentowaniu poniesionych kosztów przesyłki

2. Reklamacje dotyczące wad zakupionego towaru (w tym niezgodności towaru w umową): w przypadku stwierdzenia wady towaru, z zastrzeżeniem pkt 1 powyżej, Kupujący zobowiązany jest do przesłania reklamowanego towaru na adres Serwisu Centralnego ASPA ELECTRO Sp. z o.o.: ul.Lubelska 89/95, 26-600 Radom, tel. 048/384-00-13, fax. 048/384-00-26, wraz z kopią dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym www.galerialucznik.pl oraz opisem reklamacji. W przypadku pozytywnego dla Kupującego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki zostanie Kupującemu zwrócony na wskazany przez niego rachunek bankowy, pod warunkiem przesłania reklamowanego towaru na w/w adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanej w pkt III.2. niniejszego regulaminu paczką lub przesyłką ekonomiczną (standardową), po udokumentowaniu poniesionych kosztów przesyłki.

3. Kupujący może żądać w ramach rękojmi naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. Kupujący może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (odpowiednim do wady) albo odstąpieniu od umowy (z wyjątkiem przypadku wady nieistotnej), chyba że Sprzedający niezwłocznie wadę usunie lub wymieni towar wadliwy na wolny od wad.

4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji i dostarczenia reklamowanego towaru w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności wskutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania zakupionego towaru.

6. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

7. Prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wady towaru przysługuje Kupującemu w ciągu dwóch lat od wydania towaru. Kupujący będący przedsiębiorcą traci przy tym uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8. W pozostałym zakresie do rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

V. Zwrot zakupionego towaru (dot. konsumentów)

1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając w tym terminie Sprzedającemu pisemne oświadczenie wyrażające wolę odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 1 powyżej Kupujący (konsument) powinien odesłać zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, w stanie niezmienionym i kompletnym (z dołączonym do towaru sprzętem, częściami i dokumentami, w tym instrukcją obsługi), wraz z dowodem zakupu oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i informacją o numerze rachunku bankowego Kupującego (konsumenta), na następujący adres: M&M Sp. z o.o., ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław. Koszt odesłania zakupionego towaru ponosi Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek przesłanych „za pobraniem”. Podanie numeru rachunku bankowego jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na dokonanie zwrotu zapłaconej ceny przelewem na ten rachunek. W przeciwnym razie Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

3. Sprzedający zwróci zapłaconą przez Kupującego (konsumenta) cenę zwracanego towaru w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w pkt 2 powyżej. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem ceny do chwili otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Kupującego oryginału dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Poza ceną Sprzedający zwróci Kupującemu również koszty dostawy towaru do Kupującego, z wyjątkiem przypadku, w którym Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

4. Opisane powyżej prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przypadku, w którym przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, lub w przypadku, w którym przedmiotem zamówienia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.galerialucznik.pl, przy czym do zamówień już złożonych stosuje się regulamin o treści obowiązującej w chwili składania zamówienia.

 

ZAŁĄCZNIK – wzór formularza odstąpienia od umowy (DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW):

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

M&M Sp. z o.o.

ul. Miechowity 1

51-162 WrocławJa/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedażynastępujących rzeczy:............................................................................- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):.......................................................- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):...........................................................- Adres konsumenta(-ów)........................................................................- Podpis konsumenta(-ów).......................................................................- Data.............................................

(*) – niepotrzebne skreślić

maszyna do
szycia sklep

akcesoria do szycia sklep

sklep z maszynami do szycia

maszyna do
szycia sklep

Pomoc

Jeżeli potrzebujesz porady, szukasz jakiegoś produktu lub zastanawiasz się jaką maszynę wybrać.
Skontaktuj się z nami !
  

Infolinia i sklep czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.

Informacje o produktach, porady:

tel. +48 71 32 73 140

tel. +48 71 32 73 143

Zamówienia, reklamacje, zwroty:

tel. +48 71 32 73 138

kom. 669 337 544

e-mail: sklep@galerialucznik.pl

akcesoria do szycia sklep

SALON FIRMOWY WE WROCŁAWIU

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl